REGULAMIN SALI ZABAW FIKU-MIKU

 1. Sala Zabawa Fiku-Miku udostępnia odpłatnie rodzicom i opiekunom elementy zabawowe i zabawki do korzystania przez dzieci
 2. Dzieci mogą wejść do Sali Zabaw i korzystać z niej tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego opieką i nadzorem. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru i opieki nad dziećmi oraz przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Sala Zabaw Fiku-Miku nie świadczy usług w zakresie opieki i nadzoru nad dziećmi i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem opieki i nadzoru lub nienależytym sprawowaniem opieki i nadzoru.
 4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 12.
 5. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 50 dzieci.
 6. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
 7. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pozostające pod ich opieką osoby, chyba że uczynili zadość obowiązkowi nadzoru albo, że szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
 8. Potwierdzeniem prawa do przebywania na sali zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych).
 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
 10. Dzieci zdejmują buty przed wejściem na salę, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.
 11. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.
 12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROŹBA ZADŁAWIENIA
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
 14. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi recepcji.
 15. Każdy klient ma możliwość oddania rzeczy/obuwia na przechowanie do szatni Sali Zabaw.